Osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą mogą wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa składniki majątku, nabyte wcześniej na prywatny użytek . Nawet, jeśli początkowo były one zakupione z przeznaczeniem na cele osobiste, to późniejsze przekazanie ich na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą umożliwia rozliczenie wydatku poniesionego na ich zakup w kosztach podatkowych.

Przepisy ustawy o pdof nie pozbawiają właścicieli firm prawa do zakwalifikowania do środków trwałych składnika rzeczowego majątku nabytego w celach prywatnych w sytuacji, kiedy podatnik dopiero po pewnym czasie zdecyduje się wprowadzić go do firmy z przeznaczeniem używania na cele związane z jej funkcjonowaniem. W myśl art.22a ust.1 ustawy o pdof środkiem trwałym mogą być: budowle, budynki oraz lokale (będące odrębną własnością), maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Jednocześnie zakłada się, że przewidywany okres ich używania powinien być dłuższy niż rok, natomiast składnik majątku powinien być wykorzystywany przez podatnika m.in. na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.

W sytuacji, kiedy wartość początkowa przekazanego do firmy prywatnego składnika majątku przekracza 10.000 zł, podatnik ma obowiązek wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzować zgodnie z przepisami ustawy o pdof. Jeśli jednak będzie można uznać składnik za środek trwały, ale jego wartość początkowa będzie równa lub niższa niż 10.000 zł, to podatnik może zaliczyć go do środków trwałych i rozliczyć jego zakup w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne bądź też jako jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu oddania go do używania lub w kolejnym miesiącu. Taką możliwość daje art.22f ust.3 ustawy o pdof. Podatnik może też nie uznać go za środek trwały i rozliczyć jego wartość bezpośrednio w kosztach w miesiącu oddania go do używania.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę