Regulamin

Regulamin Bloga

1. Definicje terminów występujących w Regulaminie:

a. Regulamin – niniejszy dokument.

b. Właściciel – właściciel Bloga, prowadzonego w ramach Serwisu Internetowego shareinfo.pl. Właścicielem oraz administratorem Bloga jest firma Web Spider.

Kontakt z Właścicielem Serwisu: [email protected]

c. Serwis Internetowy: shareinfo.pl.

d. Blog – strona internetowa prowadzona przez Właściciela w ramach Serwisu Internetowego poświęcona publikowaniu przez Użytkowników tekstów oraz innych materiałów, a Gościom zapoznawanie się z tekstami oraz innymi materiałami zamieszczonymi w Blogu.

e. Opinia – komentarz do materiału opublikowanego na Blogu.

f. Użytkownik – osoba korzystająca z Bloga po zarejestrowaniu w serwisie internetowym; czytająca lub komentująca opublikowane wpisy oraz materiały i opinie Użytkowników.

g. Gość – osoba korzystająca z Bloga bez zarejestrowania w serwisie internetowym; wyłącznie czytająca opublikowane wpisy oraz materiały i opinie Użytkowników.

2. Regulamin określa zasady prowadzenia oraz korzystania z Bloga, komentowania i cytowania umieszczonych na Blogu materiałów.

3. Nazwa Bloga, jego koncepcja, wygląd graficzny i oprogramowanie jak również wpisy oraz materiały publikowane przez Właściciela oraz Użytkowników na Blogu podlegają ochronie prawnej.

4. Blog jest stroną internetową założoną w Serwisie Internetowym obejmującą wpisy Właściciela, Użytkowników oraz opublikowane przez nich materiały.

5. Użytkownicy, po zarejestrowaniu w Serwisie Internetowym zgodnie z jego regulaminem wprowadzonym przez Właściciela, mogą publikować wpisy oraz materiały. Użytkownik Bloga publikując wpis na Blogu wyraża zgodę na publikację przez Właściciela nicka lub imienia i nazwiska na Blogu pod napisanymi przez siebie wpisami. Zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego,

Użytkownikom Bloga przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Właściciel zbiera dane zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego.

6. Goście mogą wyłącznie czytać oraz udostępniać za pośrednictwem linku opublikowane wpisy oraz materiały.

7. Serwis Internetowy może wyświetlać reklamy, a w publikacjach mogą być umieszczone linki afiliacyjne oraz inne materiały reklamowe.

8. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do:

a. usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji wpisów zawierających sformułowania wulgarne, powszechnie uznawane za obelżywe oraz zawierające treści pozostające w sprzeczności z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.

b. usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji wpisów zawierających lub stanowiących reklamy innych podmiotów gospodarczych, ich produktów lub usług,

c. usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji wpisów niezwiązanych z tematyką Serwisu Internetowego oraz materiałów opublikowanych na Blogu.

Niezależnie od powyższego, Właściciel jest uprawniony do usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji wpisów niezgodnych z regulaminem Serwisu Internetowego.

9. Użytkownik, w granicach określonych przez regulamin Serwisu Internetowego, ma prawo publikować swoje własne opinie i materiały, w tym te krytyczne wobec poruszonego tematu oraz opinii innych użytkowników. Ma również obowiązek pamiętać o zachowaniu odpowiedniej formy wypowiedzi i przestrzeganiu zasad moralnych.

10. Każdy Użytkownik oraz Gość korzystający z Bloga jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu, niezależnie od obowiązku przestrzegania regulaminu Serwisu Internetowego. Każdy Użytkownik oraz Gość zobowiązuje się w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela, Użytkowników oraz Gości.

11. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Zabrania się wykorzystywania Bloga w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści o charakterze erotycznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela.

Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów, bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

13. Właściciel:

a. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Bloga wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.

b. nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników oraz Gości z funkcji Bloga, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

c. nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądź innych Osób.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych użytkowników niezgodnie z celem działania Bloga.

14. Wszelkie dane opublikowane przez Właściciela na Blogu pochodzą ze źródeł, które Właściciel uznał za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowanie błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą wystąpić na Blogu.

15. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane) prezentowany na Blogu nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez podania źródła publikacji (adresu strony) lub pisemnej zgody.

16. Zarówno publikacje na Blogu, jak i znaki graficzne, logotypy oraz inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli.

17. Użytkownik publikując wpis na Blogu oświadcza, że akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu. Również korzystanie z Bloga przez Gościa jest jednoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu.

18. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Bloga mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Gościa poprzez zgłoszenie tego Właścicielowi.

19. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Bloga będą rozpatrywane przez Właściciela zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego.

20. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: shareinfo.pl/regulamin

21. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

22. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników oraz Gości poprzez dodanie aktualizacji na stronie Regulaminu.

23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia w serwisie.

24. Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 22.11.2022

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.