Informacja PIT-11, wystawiana podatnikowi, zawiera dane dotyczące przychodów i kosztów ich uzyskania, pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy. PIT-11 jest zatem podstawową informacją, niezbędną do sporządzenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.

Informację PIT-11 mają obowiązek sporządzać m.in.: zakłady pracy, płatnicy wypłacający stypendia, płatnicy dokonujący świadczeń z tytułów np. umów o dzieło i zlecenia, komornicy sądowi gdy przejęli zobowiązania zakładu pracy, wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,  osoby prowadzące gospodarstwo domowe, które zawarły umowę aktywizacyjną, na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej, do końca jej obowiązywania. PIT-11 za 2019 r. składany w 2020 r. powinni oni sporządzić na nowym wzorze formularza (wersja 25) – modyfikacja zakresu danych w nowym formularzu PIT uwzględnia przychody osiągnięte przez podatnika ze wskazaniem ich źródeł, koszty ich uzyskania oraz zaliczki na podatek pobrane w danym roku podatkowym. Zasadą jest, że w PIT-11 wykazuje się przychody podlegające opodatkowaniu, choć istnieją wyjątki, kiedy wykazaniu w formularzu podlegają również niektóre dochody zwolnione od opodatkowania (m.in. dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Nowy wzór formularza PIT-11 wersja 25 daje możliwość wykazania odrębnie przychodów „osoby młodej” objętych zwolnieniem od podatku dochodowego w rozbiciu na przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych i przychody z umów zlecenia. Może bowiem wystąpić sytuacja, w której podatnik uzyskał przychody zwolnione od podatku dochodowego od kilku płatników i suma tych przychodów przekracza limit zwolnienia (od sierpnia do grudnia 2019 r. kwotę 35.636,67 zł).Składający informację PIT-11 za 2019 r. są zobligowani złożyć ją we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 31 stycznia 2020 r. Natomiast podatnikowi PIT-11 powinni przekazać do 2 marca 2020 r.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę